Koulutusalat ja – ammatit - Opinkeuruu

Koulutusalat ja -ammatit

Humanistinen ja kasvatusala

Humanistisen ja kasvatusalalla opiskelleet työskentelevät kunnissa, seurakunnissa, kirkon palveluksessa, järjestöissä ja monissa yhteisöissä, mutta he toimivat myös yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työpaikkoja on päiväkodeissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa, nuorisokeskuksissa, yrityksissä ja laitoksissa.

•    vapaa-ajan ohjaus
•    kielet ja kulttuurit
•    historia
•    kasvatustiede
•    psykologia
•    teologia
•    filosofia

Kulttuuriala 

Kulttuuriala on käytännön kulttuurityötä, taiteen tekemistä, ohjausta ja opetusta. Alaan kuuluvat muun muassa informaatiotieteet, musiikki, teatteri, tanssi, kuvataide, sirkus, viestintä sekä käsi- ja taideteollisuus. Kulttuurialalla tuotetaan elämyksiä ja palveluita, jotka lisäävät elämän laatua. Alan osaajille on ominaista esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot sekä yritystoiminta.

•    käsityö
•    muotoilu
•    kuvataide
•    teatteri
•    tanssi
•    musiikki
•    viestintä

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon lisäksi alalla opiskellaan oikeustieteitä. Alan työtehtävät liittyvät usein talous- tai julkishallintoon, myyntiin, markkinointiin, rahoitukseen tai viestintään.

•    liiketalous
•    johtaminen
•    tiedotus
•    markkinointi
•    oikeustiede
•    yhteiskunta- ja valtiotieteet
•    tulli

Luonnontieteiden ala

Luonnontieteiden alalla voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä yliopistoissa bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, fysikaalisia tieteitä, geologiaa, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa.

•    tietojenkäsittely
•    matematiikka
•    kemia
•    fysiikka
•    biologia
•    maantiede

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alalla koulutetaan työvoimaa teollisuuden, tietotekniikan, kuljetusalan sekä elinympäristön suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Teollisuus sisältää erilaisia aloja metalliteollisuudesta tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen. Tekniikan alaan kuuluvat myös turvallisuus-, maanmittaus-, kirjapaino-, laboratorio- ja ympäristöalat.

•    teollisuus
•    koneet
•    sähkö
•    elektroniikka
•    rakentaminen
•    kuljetus
•    vaatetus
•    elintarvikkeet

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi opiskella maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloutta. Alan työtehtävät liittyvät tyypillisesti esimerkiksi luonnon- ja ympäristönhoitoon, maatalouteen, eläimiin sekä elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen.

•    maa- ja metsätalous
•    kalatalous
•    puutarhatalous
•    ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan kuuluvat muun muassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, liikunta-, hius- ja kauneudenhoitopalvelut.

•    sairaanhoito
•    kuntoutus
•    sosiaalityö
•    kauneudenhoito
•    terveystieteet
•    farmasia
•    lääketieteet

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla on tavoitteena vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tuottamalla palveluja niin arkeen kuin juhlaankin sekä kehittää palveluja vastaamaan tarpeita. Alan töitä ovat muun muassa matkailupalvelujen myynti ja kehittäminen, ruoan valmistus ja tarjoilu sekä erilaisten tilojen puhtaanapito.

•    kotitalous
•    hotelli- ja ravintola-ala
•    matkailuala
•    puhdistuspalvelut

Sotilas- ja suojeluala

Sotilasalaa on puolustusvoimien toiminta. Suojelualalla tarkoitetaan tässä yhteydessä rajavartio-, poliisi-, vankeinhoito-, nuohous-, vartiointi- sekä palo- ja pelastusalaa. Aloja yhdistää pyrkimys yhteiskunnan turvallisuuden säilyttämiseen.

•    puolustusvoimat
•    rajavartiosto
•    poliisi, palo- ja pelastustoimi
•    vankeinhoito
•    vartiointi
•    nuohous

 

Lisätietoja: Opintopolku.fi ja Ammattinetti.fi