Opintojen rahoitus - Opinkeuruu

OPINTOJEN RAHOITUS

Kelan opintotuki

Opintotukea voi saada ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen, lukion ja korkeakouluopintojen suorittamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on päätoiminen opiskelu (kestoltaan vähintään 8 viikkoa). Kelan opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa.

Kela.fi

 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta voi saada työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen päätoimiseen ja tarkoituksenmukaiseen opiskeluun.

Mol.fi

 

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja jää palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi, eikä saa opiskeluun muuta tukea.


Ammattitutkintostipendi on ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle. Se edellyttää yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 64 vuoden ikää.  Ammattitutkintostipendi on veroton kertakorvaus, jonka suuruus on 366 euroa ja se on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Koulutusrahasto.fi

 

Vuorotteluvapaa ja opintovapaa

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vuorottelijalla on oikeus vuorottelukorvaukseen vuorotteluvapaan ajalta. Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää.
Työ- ja virkasuhteessa olevalla työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vuoden, on oikeus opintovapaaseen. Opintovapaa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu.

Kela.fi